Projekty v Peru

Projekt Sonkoča
(prospěchové stipendium)


NF Inka

Díky darům „kmotrů“, jak peruánské rodiny spontánně nazývají české donátory, Nadační fond Inka podpořil za 15 let své činnosti přes 1 250 dětí a mladých na základních a středních školách ve vysokohorských oblastech Peru. Podporovali jsme nadané děti, aktivní, s velkým zájmem o studium a na středních školách také motivované pro další aktivity ve prospěch komunit. Děti byly vybírané koordinátory nadace v Peru ve spolupráci s učiteli a řediteli škol a obecními radami.

V souvislosti s ekonomickým rozvojem v Peru a nabídkou pracovních příležitostí také v horských oblastech NF Inka reaguje na novou příznivou situaci a postupně ukončuje program individuální podpory studentům na základních a středních školách. Sami rodiče a rady indiánských komunit konstatují, že pomoc ve studiu na základních a středních školách obecně není potřeba. Rodiče nebo starší sourozenci získali práci a studium mladších rodina finančně zvládá, na což jsou patřičně hrdí - někteří sami účast v programu pomoci Sonqocha ukončují. Situaci napomáhá také státní politika podpory vzdělání na venkově (modernizace škol, poskytování některých učebních materiálů, atd.). V současné době (2017) poskytujeme prospěchové stipendium v rámci projetu Sonqocha přibližně 70 studentům na středních školách.

NF Inka

Nadační fond Inka podporuje nyní ve větší míře než dříve skupinové vzdělávání aktivních mladých v kurzech v nadačních knihovnách nebo v prostorách, které dává k dispozici obec, případně střední školy. Jedná se především o tzv. akademie, kde se studenti připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zde se vyučuje hlavně matematika (lógico-matemática), někde také práce na počítači, porozumění textu, atd. Tyto kurzy jsou hojně navštěvovány nejen studenty posledních ročníků středních škol, kteří se připravují na VŠ, ale také mladými, kteří by si rádi doplnili znalosti nebo prostě využívají možnosti dalšího vzdělávání, což považují za přínos pro svůj život.

Máme velkou radost, že námi podporovaní studenti získávají dobré uplatnění v pracovním životě a v souvislosti s tím také zlepšují životní podmínky svých rodin (bydlení, strava) i podporují mladší sourozence na studiích. Solidarita v rámci rodin je v indiánské společnosti stále velmi silná.

NF Inka

Kečujské slovo „sonqocha“ /sonkoča/ znamená srdíčko a používá se jako mazlivé oslovení dítěte v rodině. Rodiče by dětem rádi umožnili lepší život a uvědomují si, že cestou k němu je dobré vzdělání. Finanční prostředky rodin ve vysokohorských venkovských oblastech ovšem studium vyšší školy často neumožňují.

  • Sponzor konkrétního studenta – Peruánci nazývaný kmotr, může dítěti poskytnout finanční dar jako příspěvek pro studium na střední škole - 7.000 Kč. Po ukončení střední školy nebo během posledního školního trimestru chodí studenti se zájmem o studia na vysokých školách na přípravné kursy, tzv. akademie. Náklady na jeden kurs činí přibližně 7.000 – 12.000 Kč.

  • Stipendia na VŠ se pohybují v rozmezí 8 - 16 000 Kč ročně a jsou „skládaná“ z různých zdrojů. V současné době nám studuje na VŠ v Peru přes 40 studentů. Při studiu pracují a společně s rodinou si své školní potřeby většinou dokáží ve velké míře zabezpečit - a jsou na to hrdi. NF Inka pomáhá přibližně 10 mladým (počet se mění dle potřeb studentů), jejichž rodiny nemají možnost je jakkoli podpořit (v horách nejsou pracovní příležitosti, rodiny mají mnoho malých dětí, matka žije sama s dětmi, atd.).

  • Podporovaní i v současné době „samostatní“ nadační vysokoškoláci uskutečňují v našich centrech Inka wasi přednášky na témata, žádaná rodiči a mladšími studenty, a realizují praktické dílny.

NF Inka

Z finančních darů se hradí zápisné a další poplatky vyžadované školou během školního roku, povinné školní uniformy a sportovní dresy včetně obuvi, učebnice a školní potřeby. Účetnictví v Peru, předkládané profesionální účetní povinně každý měsíc na finanční úřad v Cusku, umožňuje náklady pouze za účelem vzdělání, nikoli např. na zdravotní potřeby dítěte a jiné. Studenti, kteří dostávají stipendia od kmotrů NF Inka, navštěvují peruánské státní školy.

Školní rok probíhá v Peru od konce března do prosince. Základní škola má 6 tříd, střední 5 ročníků. V lednu – únoru dostávají kmotři vysvědčení svého studenta za minulý rok. Známka A znamená výborně, B: velmi dobře, C: bude lepší, když si předmět zopakuje. V hodnocení 1-20 je nejlepším výsledkem 19-20, ale známky od 12 výše jsou kupodivu ve výsledku označované jako A (na některých vysvědčeních, jinde se uvádějí pouze číselná hodnocení)..

NF Inka

Studenti si s kmotry dopisují – ve španělštině (>>> ukázat fotogalerii). Mateřským jazykem dětí je kečua, ale ve škole se učí španělsky. Na peruánském venkově neexistuje pošta. Dopisy převážejí koordinátorky NF Inka nebo čeští turisté, cestující do Peru. Případně je posíláme v balíku na centrální poštu do Cuska, kde si je vyzvedne peruánský koordinátor (riziková varianta, balík nemusí být příjemci vydán). Dovolíme si poprosit kmotry o zaslání fotografie dítěti. Je možné poslat také např. výkres dětí.

Prosíme kmotry – NEPOSÍLEJTE VAŠIM DĚTEM VŮBEC ŽÁDNÉ DÁRKY. Ostatní neobdarované děti jsou pak smutné a dárky jim závidí. Kmotr může svou indiánskou rodinu navštívit, tyto návštěvy jsou peruánskými přáteli velmi vítané. Příjezd je dobré domluvit předem s peruánským koordinátorem, který zajistí navigaci k rodinám do (často malých) vesniček.

Vždy na jaře pořádá NF Inka v ČR rodičovské schůzky a před vánoceni (někdy) vánoční besídku. Povídáme si o situaci v Peru, kmotři, kteří navštívili svou indiánskou rodinu, se s námi podělí o své zážitky. Naváže kulturní část programu. Všichni zájemci o indiány v Peru jsou vítáni. Aktivity v ČR jsou uvedené na našich internetových stránkách v rubrice Kalendář akcí.

Projekt Univerzita

Mnozí naši studenti skládají úspěšně přijímací zkoušky a studují na vysokých školách v Peru v různých oborech. Nyní studuje na VŠ v Peru více než 60 „našich“ studentů. Většina mladých se na nás s žádostí o pomoc neobrací. Některé podporujeme první dva roky studií a pobytu ve městě, posléze si najdou příležitostnou práci a náklady na studia si hradí sami.

NF Inka

Mnozí studenti využívají malého nadačního centra v Cusku, kde je knihovna pro VŠ s dobrou nabídkou odborných knih, počítače s připojením na internet, k zapůjčení notebook s promítačkou i postele-palandy pro přespání v případě studia do pozdních hodin. Starší studenti pomáhají nově příchozím s orientací na univerzitě a ve městě. Peruánské koordinátorky organizují pro vysokoškolské studenty pravidelná setkání a přednášky na různá témata, např. metody efektivního studia, zpracování odborných článků pro studijní úkoly, provádění terénního výzkumu a vyhotovení zprávy, sepsání seminární nebo diplomové práce, atd.

Někteří naši stipendisté již studia dokončili a pracují např. jako venkovská lékařka, praktický zubař, učitelky, mají své podniky, atd. Velkou radost máme ze studentky a naší bývalé nadační koordinátorky Valerie, která je nyní zaměstnána na okresním úřadě, kde posuzuje a řídí realizaci rozvojových projektů v okrese (vodovody, kanalizace, výstavba hygienických zařízení, modernizace škol, atd.). Další studenti vytvořili tým, který se rovněž zabývá rozvojovými projekty v horách.

Děkujeme za každý dar, který poslouží k úhradě nákladů na vzdělávací kurzy a podporu vysokoškolských studentů v Peru.

Praktické kurzy šití a pletení

NF Inka

Pokračujeme v realizaci kurzů praktických dílen střihu a šití a pletení na strojích. Tyto kurzy organizujeme více než 10 let. Jedná se o „mobilní“ dílny, kdy se stroje stěhují po určité době (nyní většinou 1 roku) z vesnice do vesnice. Nadace vlastní 13 „profesionálních“ šicích strojů a 10 pletacích strojů. V minulosti kurzy probíhaly v provinciích Yanaoca, Acopia, Livitaca v oblasti Chumbivilcas, v současné době (2017) jsou kurzy provozovány ve dvou vysokohorských obcích provincie Paruro.

NF Inka

Kurzy probíhají ve dvou až třech turnusech denně. Dopoledne a krátce po poledni jich využívají střední školy pro praktickou výuku starších ročníků, odpoledne jsou kurzy určené pro dospělé z blízkých vesnic. Večer a o víkendech jsou stroje k dispozici těm, kdo na nich již umí pracovat a mohou si zhotovovat výrobky dle potřeby. V současnosti se v kurzech učí přibližně 100 mladých žen i mužů. Prostory pro dílny vždy zajišťuje obec, která o program žádá. Obec také hradí náklady na elektřinu a údržbu sálu. NF Inka poskytuje stroje a hradí mzdu učitelů – mistrů (komunikačním jazykem v kurzech je španělština a quechua). Nadace také hradí 30% nákladů na materiál, používaný v kurzech, 70% ceny textilu hradí účastníci kurzů. Látky pro zhotovování vlastních výrobků si lidé samozřejmě přinášejí sami.

Po absolvování kurzů se ženy i muži často nadále věnují profesi, pořídí si vlastní stroj a zakládají své rodinné podniky. (Na nákup vlastního šicího stroje používají často finance, získané z prodeje výrobků, zhotovených na našich strojích o večerech a víkendech.) V několika případech obce získaly prostředky pro založení výrobní dílny a absolventi našich kurzů v nich našli pracovní uplatnění. Děkujeme za jakýkoli finanční dar pro naše dílny, který použijeme na úhradu provozu kurzů, opravy strojů a pro případný nákup dalších šicích strojů. >>> Ukázat fotogalerii - dílna šití Hampatura

Úvod | Projekty v Peru | Aktivity v ČR | Tým NF Inka | Inka v médiích | Kalendář akcí | Fotogalerie | Život indiánů | Spolupráce